Atu fasilita finalizasaun planu operasional eleisaun lideransa komunitariu, nune’e STAE liu husi devizasaun operasional forma ekipa hitu hodi halo re-levantamentu terenu iha munisipiu 12 no Rejiaun Administrativo Espesial Oecusse-Ambeno. Ekipa hitu  ne’e kobre munisipiu Manatuto-Viqueqe, Baucau-Lautem, Dili-Aileu, Ainaro –Manufahi, Liquica-Covalima, Ermera-Bobonaro no Oecusse. Atividade re-levantamentu terenu ne’e halao durante periodu semana dala uluk no semana daruak fulan juñu. 

Objetivu husi re-levantamentu terenu atu kompleta informasaun prinsipal balun hodi fasilita finalizasaun planu operasional ba eleisaun lideransa komunitariu, hanesan kondisaun atual sentru votasaun, asesu estrada ba sentru votasaun, liña eletrisidade no liña komunikasaun.

Alein halo re-levantamentu terenu hamutuk ho Ekipa STAE Munisipiu, Atividade ne’e mos uza hodi halo monitorizasaun ba atividade Resenseamentu eleitoral no Atualizasaun Base Dadus,  enkontru ho funsionariu STAE Munisipu sira kona ba servisu diariu nian no desafius saida mak sira infrenta durante  halao sira nia knar. Tuir  Xefe Seksaun edukasaun Votantes, Atual Xefe Departementu IP&RE, Sr. Elvis Caeiro Lopes nebe’e Xefia atividade ne’e iha Rejiaun Espesial Administrativo Ambeno-Oecusse hateten katak, visita ida ne’e importante tebes atu hare kondisaun infrastrutura iha sentru votasaun ba realizasaun eleisaun lideransa komunitariu, hanesan estrada, eletrisidade no mos liña komunikasaun, tamba iha posibilidade eleisaun lideransa komunitariu  sei halao iha tempu udan no kuandu udan iha estrada barak maka labele asesu ho viatura tamba estrada att, tahu, mota no labele asesu ba liña telekomunikasaun. 

Kona-ba liña Eletrisidade, Xefe Departementu ne’e akresenta katak iha Rejiaun Espesial Administrativo Ambeno- Oecusse Liña eletrisidade olio pezadu nian monta ona iha kuaze suku hotu maibe seidauk iha enerjia no seidauk halo instalasaun ba sentru votasaun hotu no tuir planu antes tinan 2015 remata, liña eletrisidade sei funsiona hotu iha 28 Suku Rejiaun Espesial Administrativo Oecusse. 

Nune’e husi visita ida ne’e bele ajuda STAE atu halo kordenasaun ho instituisaun relevantes sira hodi hare hamutuk situasaun ida ne’e. 

Hanesan mos iha Munisipiu seluk, informasaun ne’e hetan katak iha sentru votasaun barak maka sei hasoru problema barak wain hira eleisaun lideransa komunitariu halao iha fulan desembru tamba  sei iha estrada barak maka labele asesu ho viatura nune’e  presiza preve planu kontijensia hanesan koloka karegadores, ro’o no helicoptru (karik iha posibilidade). No mos iha sentru votasaun barak maka seidauk iha instalasaun liña eletrisidade nune’e sujere atu STAE halo kordenasaun ho parte kompetente atu bele halo instalasaun liña eletrisidade ba iha sentru votasaun nune’e bele fasilita prosesu votasaun no kontazein votus, se lae maka STAE tenke preve planu kontijensia hanesan aluga jerador ou petromax. 

Husi resultadu re-levantamentu terenu iha munisipiu 12 inklui RAEAO ne’e espera katak bele kompleta ona planu operasional nebe’e agora dadauk iha hela fase finalizasaun, liu-liu konaba planu kontizensia nian nune’e wain hira iha periodu eleisaun sei fasilita diak liu tan servisus tekniku nian  iha terenu.