Ministru Administrasaun Estatal S.E. Dionísio Babo iha segunda feira horsehik (12/06/17) fahe informasaun ba korpu diplomatiku no parseru dezenvolvimentu sira kona-ba preparasaun Estadu Timor-Leste nian ba Eleisaun Parlamentar 22 jullu 2017 iha salaun Nasoens Unidas obrigado baracks Dili.
****