Dili-Ohin loron kinta feira (08/06/17)Sekertariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral(STAE) fo formasaun ba pontu fokal partidu politiku no koligasaun partidaria no observador sira kona-ba lala’ok Eleisaun Parlamentar iha otel Novo Turismu Lecidere Dili.
Formador husi STAE sei fo materia ba partisipante sira kona-ba; enkuadramentu legal eleisaun parlamentar,direitu ,dever ba fiskais no observador,prosesu votasaun,kontajen, apuramentu ,prienximentu akta no sistema distribuisaun mandatu ba membru parlamentu nasional.
Formasaun ne’e, nu’udar faze preparativu ida ne’eb’e orgaun eleitoral hanesan STAE hala’o hodi nune’e bele atualiza informasaun prosesu eleitoral nian ba pontu fokal partidu politiku no mos observador sira, hodi sira bele intende prosesu eleitoral Eleisaun Parlamentar atu nune’e iha loron eleisaun sira bele halo fiskalizasaun no akompanhamentu ba prosesu Eleisaun Parlamentar .
Diretor Jeral STAE Sr. Acilino Branco iha nia diskursu abertura hateten formasaun ne’e importante atu kapasita pontu fokal partidu no observador sira hodi akompanha prosesu eleisaun parlamentar
“ho parseru sira hanesan UNDP,Japaun no korea nia apoiu, ita hakat pasu importante ida tan atu hala’o formasaun ba pontu fokal sira partidu no mos observador sira hodi hala’o sira nia papel fiskalizasaun no observasaun iha eleisaun parlamentar atu bele garante eleisaun bele la’o ho susesu,transparante,livre no justu"Tenik Sr.Acilino Branco.
Ministro Administrasaun Estatal,Embasador Japaun,Embasador korea, Komisariu CNE no Country Deputy director UNDP partisipa iha abertura formasaun ne’e.
Ministru Administrasaun Estatal S.E Dionisio Babo apresia ho formasaun ne’e no husu ba fiskais partidu no observador sira atu hala’o akompanhamentu no fiskalizasaun ne’eb’e rutina ba prosesu eleisaun parlamentar.
United Nation Development program-UNDP country director Sr. Claudio Providas kongratula Timor-Leste nia susesu ba konsolidadsaun dame no demokrasia ne’eb’e atinji ona durante nasuan ne’e ukun-an.
“Ami hakarak kongratula Timor-Leste nia susesu ne’eb’e hatudu ona kualidade demokrasia no konsolidasaun dame ne’ebe atinji ba padraun internasional” informa Sr.Claudio Providas durante diskursu abertura.
Eleisaun Parlamentar sei hala’o iha loron 22 jullu 2017 iha sentru votasaun no estasaun votus iha teritoriu nasional no mos diaspora.
Formasaun ne’e, hetan apoiu husi United Nations Development Program (UNDP) liu husi LEARN Project no apoiu jenorozu husi povu Japaun no korea.


•••••