Dili- Departementu Edukasaun Eleitoral no formasaun ho Departementu Informasaun Publiku no Relasaun Externa hala’o kursu indusaun ba funsionariu rekrutadu nain 22 iha kuarta-feira (20 Jullu 2016) iha salaun enkontru STAE Caicoli Dili.


Kursu indusaun ne’e kobre asuntu sirklu eleitoral Timor-Leste, Knar Diresaun Jeral STAE no mos protokolu no Estratezia Komunikasaun STAE ba Prosesu Eleisaun no Pos Eleisaun.

Objetivu husi formasaun ne’e atu bele kapasita funsionariu kazuais sira hodi bele hatene prosesu eleisaun, knar no funsaun STAE no mos regras protokolu no komunikasaun ne’ebé aplika iha STAE.
Iha abertura Kursu Indusaun ne’e Adjunta Director Geral STAE Sra. Tulia Onorina Andrade de Jesus Enkoraja funsionariu sira hodi apriende materia hotu atu haklean koiñesementu individual hodi bele presta servisu profesional ba instituisaun STAE.


“Eleisaun ne’e sensetivu tamba ne’e,importante ba ita bo’ot sira atu apriende ho seriu hodi nune’e kompriende lala’ok servisu STAE”tenik Sra.Tulia Onorina
kursu indusaun ne’e remata, funsionariu ne’ebé koloka tiha ona ba kada departamentu iha Diresaun Geral STAE nasionál bele kontribui ba prosesu servisu iha STAE liu liu prosesu eleisaun suku ne’ebé sei akontese iha tempu besik no mos prosesu resensiamentu ba eleisaun jeral.


#Remata#
Media Stae