Kuadradu Estrutura STAE Simu Tomada de Posse

Iha loron 06 fulan Jullu 2015, kuadru STAE simu tomada de posse ba strutura foun STAE ninian nebe'e ho objetivu atu eleva servisu dirasaun STAE nian iha futuru, no durasaun ba strutura ida ne'e durante tinan rua no sei iha evaluasaun ba servisu kargu xefia sira ninian iha tinan ida nia laran.

Tomada de posse ne'e hola fatin iha edifisiu sentral ministerio administrasaun estatal ninian nebe'e diriji husi ministro MAE Sr. Dr. Dionisio da Costa Babo Soares, PhD. Comisaria funsaun publika Sra. Olandina Caero no partisipa mos husi funsionarius ministerio Estatal ninian, nune'e hala'o mos tomada de posse ba strutura dirasaun seluk nebe'e tutela iha ministeriu MAE nia laran.

Strutura foun STAE nebe'e maka foin simu tomada de pose maka hanesan tuir mai ne'e.

Diretor Jeral STAE. Sr. Acilino Manuel Branco

Adjunto Diretor Geral Ba Asuntu Finansas, Rekursu Umanu,Lojistika, No Patrimonio. Sr. Leonardo Amaral

Adjunta Director Geral Ba Asuntu Edukasaun Eleitoral No Formasaun, Informasaun Teknolojia, Informasaun Publiku No Relasaun Externa. Sra. Tulia onorina Andrade de Jesus

Xefi Departementu Informasaun Publiku no Relasaun Externa. Sr. Elvis Caeiro Lopes.

Xefi Departementu Finansas No Rekursu Umanu, Sr. Henrique Soares.

Xefi Departementu Planeiamentu No Patrimoniu. Sr. Domingos Bernabe.

Xefi Departementu Logistika, Sr. Yuli Fernandes

Xefi Departementu Edukasaun Eleitoral No Formasaun. Sr. Karseres Ximenes

Xefi Departementu Informatika Tecnolojia. Sr. Claudio De Aroujo Martins


Print   Email