Funsionariu STAE 30 Partisipa ia Kursu Bridge

Atu eleva konñesiementu no kapasides funsionarius orgaun eleitoral sira nian iha planeiamentu estratejiku ba realizasaun aktu eleitoral iha futuru, nune'e iha loron 01 to'o iha loron 15 fulan fulan Jullu 2015, hala'o formasaun ida nebe'e hanaran BRIDGE (Building Resourch in Demokratico Government and Election) ba funsionarius husi Secretáriado Tecnico da Administração Eleitoral (STAE) no mos funsionarius Comição Nasional das Eleiçōes (CNE).

Objetivu husi kursu ne'e atu tulun ofisiais eleitoral STAE no CNE ninian atu esplora modelu ou metodu no maneira planeiamantu stratejiku nebe'e bele tulun ofisiais eleitoral sira hodi bele servisu ho diak hodi administra eleisaun sira no halo kolaborasaun servisu nebe'e diak entre institusaun rua ne'e. Formasaun ne'e mos hanesan meius ida hodi garante koperasaun servisu nebe'e forte entre STAE, CNE, Departement of Foreign Affairs And Trade (DFAT) no Australia Electoral Comission (AEC). Iha parte seluk fo mos ouportunidade ba iha fasilitador semi akreditadu BRIDGE nian husi STAE no CNE hodi bele pratika sira nia abilidade fasilitasaun nian, ikus mai sira sei sai rekursu diak ba orgaun eleitoral Timor-leste nian.

Kursu refere fahe ba ekipa rua no kada ekipa ema nain 30 nebe'e kompostu husi CNE ema 15 no STAE ema 15, no fasilitador ba kursu refere hamutuk ema nain 8 kompostu husi STAE ema nain 3, CNE ema nain 3, no husi Australia Electoral Comission (AEC) ema nain 2.

Tuir Sra. Ana Maria Amelia Dias Viegas nebe'e hanesan partisipantes ba kursu refere sente kontetente bele partisipa iha kursu refere tamba bele aumenta ninia koñesimentu kona-ba servisu STAE no CNE ninian no oinsa atu halo liña koordenasaun nebe'e diak wainhira halo atendementu ba publiku. Lia fuan hanesan mos hato'o husi partisipantes sira seluk hanesan Sr. Fransisco Amaral nebe'e hateten katak nia sente orgullu tamba bele iha koñesimentu kona-ba prosesu eleitoral tamba nia mos hanesan funsionarius foun ida iha STAE nebe'e maka persija duni formasaun no kapasitasaun iha area eleitoral ninian atu nia mos bele hatene liu tan lala'ok eleisaun ninian.

Iha abertura ba kursu ne'e hetan prezensa husi prezidente CNE. Sr. Jose da Costa Belo, vise embaixador Australia nian ba Timor-leste, Sra. Angela Robinson no mos adjuntu Diretor jeral STAE sesante, Sr. Elviro Fernandes Moniz.


Print   Email