Ekipa Rekursu Umanu STAE Nasional Hala'o Vizita ba iha STAE Munisipiu Bobonaro

Atu hare besik liu tan servisu funsionarius munisipius sira maka iha loron, 14 fulan Setembru 2015, ekipa husi rekursu umanu STAE nasional nebe'e maka xefia husi, Sra. Aida Mingas mendonça, hala'o visita ba iha STAE municipiu Bobonaro.

Durante visita ekipa ne'e hala'o sorumutu ho xefi departementu munisipius Bobonaru ho ninia funsionarius sira hodi rona sira ninia perkupasaun no mos sira ninia servisu nebe'e maka sira hala'o. nune'e iha tempu hanesan ekipa ne'e mos nota katak funsionarius sira kumpri duni sira ninia dever hanesan funsionarius publiku hodi hala'o servisu hanesan bain-bain no iha duni funsionarius balun maka abandona ninia servisu maibe problema ida ne'e hato'o ona ba iha parte rekursu umanu ministeriu no ba iha parte funsaun publiku hodi foti medidas ba iha funsionarius refere.

Iha fatin hanesan xefi departementu STAE munisipiu Bobonaro, Sr. Mariano Viegas mos aprezenta kona-ba sira ninia servisu kada semanal no mos planu atividades nebe'e maka sira sei hala'o nune'e sira mos agora dadauk la atende ona eleitores hirak nebe'e maka hakarak atu halo resensiamentu eleitoral no atualiza sira ninia dadus tamba blanku kartaun eleitoral hotu ona.


Print   Email