Notisia

Ekipa Rekursu Umanu STAE Nasional Hala'o Vizita ba iha STAE Munisipiu Bobonaro

Atu hare besik liu tan servisu funsionarius munisipius sira maka iha loron, 14 fulan Setembru 2015, ekipa husi rekursu umanu STAE nasional nebe'e maka xefia husi, Sra. Aida Mingas mendonça, hala'o visita ba iha STAE municipiu Bobonaro.

Sensibilizasaun Informasaun Eleitoral ba Estudante sira iha Munisipiu Liquiça

 Atu fahe informasaun kona-ba prosesu eleitoral ba iha estudante sira maka iha loron 14 fulan Setembru 2015, ekipa husi STAE no CNE nasional , no mos ekipa husi STAE municipiu Liquiça hala'o sensibilizasaun ba informasaun eleitoral iha eskola sekundaria katolica São João de Brito, no mos eskola tekniku vokasional Liquiça.

Funsionariu STAE 30 Partisipa ia Kursu Bridge

Atu eleva konñesiementu no kapasides funsionarius orgaun eleitoral sira nian iha planeiamentu estratejiku ba realizasaun aktu eleitoral iha futuru, nune'e iha loron 01 to'o iha loron 15 fulan fulan Jullu 2015, hala'o formasaun ida nebe'e hanaran BRIDGE (Building Resourch in Demokratico Government and Election) ba funsionarius husi Secretáriado Tecnico da Administração Eleitoral (STAE) no mos funsionarius Comição Nasional das Eleiçōes (CNE).

Funsionariu STAE Partisipa iha Workshop kona-ba Estratejia Komunikasaun no Edukasaun Eleitoral

Iha loron, 28 Fulan Jullu 2015, funsionarius STAE nain lima (5) partisipa iha workshop stratejia komunikasaun no edukasaun eleitoral nebe'e fasilita husi komisaun eleitoral Nova zelandia no mos CNE.

Kuadradu Estrutura STAE Simu Tomada de Posse

Iha loron 06 fulan Jullu 2015, kuadru STAE simu tomada de posse ba strutura foun STAE ninian nebe'e ho objetivu atu eleva servisu dirasaun STAE nian iha futuru, no durasaun ba strutura ida ne'e durante tinan rua no sei iha evaluasaun ba servisu kargu xefia sira ninian iha tinan ida nia laran.

Kontaktu Ami

STAE Nasional
Travessa Rumbia, Caicoli, Dili, Timor-Leste
Email: [email protected] 
Telf: +670 3317445

Kalendariu

August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31